Pobierz regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem
PreambułaZ myślą o przyszłości naszej szkoły i mając na względzie dobro wszystkich jej  uczniów,

my, Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem

podjęliśmy wysiłek skodyfikowania praw i obowiązków członków naszej społeczności szkolnej, mając  na uwadze, oprócz ustawowo określonych zadań edukacyjnych  i  wychowawczych,

humanistyczny sposób pojmowania świata, zgodny z powszechnie uznanymi normami etycznymi ,w pełni otwarty na potrzeby młodego człowieka,  chcąc pobudzić samodzielność  myślenia  w dążeniu do osiągnięcia świadomie wytyczonych celów w życiu i odkrycia właściwego wymiaru człowieczeństwa, piękna oraz związanych z tym wartości moralnych. Uważamy,  iż  niezbywalnym  prawem  i  obowiązkiem  każdego

członka szkolnej społeczności jest poznawanie i pielęgnowanie tradycji regionu, który

zamieszkuje oraz dbanie o dobre imię Szkoły poprzez rzetelną naukę i właściwą postawę uczniowską.

Wytyczonym celom służyć mają zawarte  w niniejszym dokumencie regulacje.

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Art. 1.

Samorząd Uczniowski, działający w szkole Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem oraz niniejszego Regulaminu

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Liceum. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Art. 4.

Zarząd i Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy ustala niniejszy Regulamin, uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego.


Rozdział II

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art. 5.

Do głównych celów działalności SU należą:

a.  Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. Przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. Kreowanie twórczej atmosfery szkoły, która sprzyja samorealizacji i poszerzaniu zainteresowań uczniów

d. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. Kształtowanie postaw tolerancji,  poczucia odpowiedzialności  i chęci niesienia pomocy innym ludziom,

f. Uczenie młodzieży  demokracji, solidarności i współodpowiedzialności,

g. Dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

Art. 6.

Do zadań SU należy w szczególności:

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

 2. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, angażowanie się w realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły; współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki.

 3. Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracy w SU.

 4. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

 5. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – losowej.

 6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.

 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły.

 9. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Dbanie o sztandar szkoły.

Art. 7.

Zarząd SU przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1.    prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2.    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3.    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4.    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, strony internetowej, korzystania z radiowęzła, lub innej formy propagowania informacji o nim;

5.    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

6.    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

7.    prawo do wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieżowych;

8.    prawo do udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;

9.    prawo współdecydowania o przyznawaniu uczniom stypendium i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży;

10.    prawo do zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole; wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach; udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary, opiniowania wniosku Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia  z listy uczniów

11.    prawo do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców dotyczących spraw uczniowskich;

12.    prawo do posiadania własnych funduszy, które służą do finansowania jego działalności; dysponentem funduszy jest, w porozumieniu z opiekunem SU, Zarząd SU;

13.    prawo do organizowania posiedzeń Rady i Zarządu SU zgodnie z regulaminem SU;

14.       prawo do prowadzenia sklepiku szkolnego.

Rozdział II

Organy Samorządu Uczniowskiego

Art. 8.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie: Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, dowolny członek, jeśli konieczne

 2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Członkowie zajmujący się konkretnymi zadaniami w szkole, Byli członkowie Zarządu z klas III stanowiący gremium doradcze.

 3. Zarząd (Prezydium) Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a. Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego,

b.  Zastępca Przewodniczącego Szkoły,

c.  Skarbnik,

d. 4 Członkowie pełniący różne funkcje według potrzeb, w tym Rzecznik Praw Ucznia.

Art. 9.

Dla realizacji swoich zadań Samorząd Uczniowski może powoływać komisje stałe lub doraźne. Podczas powoływania komisji określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem komisji może zostać każdy uczeń szkoły.

Rozdział III

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

Art. 10.

Samorząd Klasowy:

a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem Samorządu Uczniowskiego,

b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

e. identyfikują potrzeby uczniów

f. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole

g. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Art. 11.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

a. uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego,

d. ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny,

e. opiniuje wnioski

f. wyłania  Komisję  Wyborczą  dla  przeprowadzenia  wyborów  do  Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

g. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU

Art. 12.

Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady SU odbywają się  co najmniej raz w miesiącu. W zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (bez prawa głosu)

Art. 13.

Zarząd (Prezydium) Samorządu Uczniowskiego:

a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, koordynuje, inicjuje i organizuje działania uczniowskie w tym opracowuje planu działania SU

b. reprezentuje Samorząd na zewnątrz

c. reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

d. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

e. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

f. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

g. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rodziców w ramach swoich kompetencji,

h. wydaje opinie o uczniach.

i. obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu

Art. 14.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

Art. 15.

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

Art. 16.

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady SU,

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady SU wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę – protokół z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

f. Przewodniczący ma prawo wydawać rozporządzenia z mocą uchwały samorządu oraz odezwy bez uprzedniego upoważnienia, pod warunkiem, że uzyska na to zgodę przynajmniej trzech  innych członków samorządu

g. Rozporządzenie nie może dotyczyć

a)    Zmiany Regulaminu Samorządu

b)    Powoływania i odwoływania członków samorządu

c)    Udzielania członkom samorządu nagany publicznej.

d)    Wydatkowania środków pieniężnych samorządu.

e)    Zmieniania i uchylania uchwał samorządu.

h. Przewodniczący ma prawo powierzyć część swoich obowiązków Zastępcy Przewodniczącego

i. Przewodniczący może zrezygnować ze stanowiska. Nie musi to oznaczać rezygnacji z miejsca w samorządzie.

j. Po rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego nowym Przewodniczącym zostaje dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego.

k. W przypadku złamania regulaminu samorządu lub statutu szkoły przez Przewodniczącego dyrektor, Grono Pedagogiczne lub członkowie samorządu mogą wystąpić o jego dymisję. Ostateczną decyzję podejmuje Rada SU w glosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu.

l. Stanowiska Przewodniczącego nie można łączyć z żadną inną funkcją w samorządzie.

Art. 17.

Skarbnik SU :

a. gromadzi środki finansowe,

b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

Art. 18.

Rzecznik Praw Ucznia:

 1. w szczególny sposób dba o przestrzeganie praw ucznia.
 2. ma obowiązek wysłuchać każdego ucznia, który uznał, że jego prawa zostały naruszone.
 3. jest zobowiązany do wyjaśnienia każdego odwołania, interweniując u nauczyciela, którego dotyczy odwołanie, wychowawcy ucznia odwołującego się i u dyrektora szkoły.
 4. zobowiązany jest do współpracy z Warszawskim Biurem Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty .
 5. W przypadku stwierdzenia złamania praw ucznia i nieskuteczności interwencji na terenie szkoły. Rzecznik zobowiązany jest do odwołania się do warszawskiego Biura Rzecznika Praw Ucznia (wymaga to uprzedniej pisemnej zgody ucznia, którego dotyczy odwołanie).
 6. W  uzasadnionych przypadkach Rzecznik ma prawo zataić nazwisko ucznia odwołującego się.

Art. 19.

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu.

2. Decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego    oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

Rozdział IV

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

Art. 20.

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły z klasy I i II

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej zatrudniony na pełny etat

Art. 21.

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

Art. 22.

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.

Art. 23.

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

Art. 24.

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 7 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.

6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU lub jest wybierany spośród nowego Zarządu jeśli różnice punktowe są  niewielkie.

7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU lub jest wybierany spośród nowego Zarządu jeśli różnice punktowe są  niewielkie.

8. Pozostałe funkcje są  rozdzielane po ustaleniach wewnętrznych  Zarządu SU

Art. 25.

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

d. w razie rażącego zaniedbywania obowiązków, bądź  nieprzestrzegania statutu szkolnego

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. końca kadencji,

b. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

c. dłuższej nieobecności

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor szkoły.

Art. 26.

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

Art. 27.

Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

Art. 28.

Przewodniczący poszczególnych klas  i ich zastępcy tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

Art. 29.

Kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zgłaszają Samorządy Klasowe.

Art. 30.

Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego muszą spełniać następujące warunki:

a. uzyskać poręczenie wychowawcy i zebrać  co najmniej 15 podpisów pod swoja kandydaturą

b. posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania i cieszyć się dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli.

Art. 31.

Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

a. w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, mogą brać udział w głosowaniu również nauczyciele;

b. członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;

c. kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa1 rok

f. wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego składają się z dwóch części:

do dnia  30 listopada każda klasa dokona wyboru maksymalnie 3 kandydatów

do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

do dnia 5 grudnia  Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi Samorządu Uczniowskiego wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,

g. od dnia 20 grudnia trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może

   zakłócać pracy Szkoły,

h. wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do ostatniego dnia roku kalendarzowego w którym odbywają  się zajęcia lekcyjne każdego roku szkolnego,

i. nowy Zarząd w ciągu 10 dni nowego roku powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

 

Rozdział V

Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec  Samorządu Uczniowskiego:

Art. 32.

1.  Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w  szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły

2.  Zapoznanie Samorządu z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych  i problemach szkoły.

3.  Zapewnienie warunków materialnych organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu ( udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, nagłośnienia szkoły).

4.  Wysłuchiwanie i uwzględnianie opinii uczniów oraz informowanie na końcu o  zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.  Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły.

6.  Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu z innymi

organizacjami  władzami szkoły.

7.  Powołanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

8.  Dyrektor Szkoły ma  obowiązek zawiesić i uchylić postanowienia samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

Rozdział VI

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Art. 33.

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1.  Udzielanie pomocy w realizacji zadań i inspirowanie uczniów do działania

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.  Pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

4.  Opieka nad pocztem sztandarowym

5.  Opieka nad działalnością  sklepiku szkolnego

Art. 34.

Opiekun SU wybierany jest co dwa lata. Samorządowi Uczniowskiemu przysługuje prawo ogłoszenia nowych wyborów na opiekuna SU w sytuacji, gdy pełniący funkcję nauczyciel zawiódł zaufanie uczniów.

 

Rozdział VII

Tryb wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski

 

Art. 35.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia wymaganą opinię w terminie 14  dni od daty wpłynięcia wniosku.

Art. 36.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego na temat opiniowanych spraw – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady Samorządu Uczniowskiego lub zainteresowanych stron.

Art. 37.

Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów Samorządu Uczniowskiego i/lub we współpracy z opiekunem ustala się sposób dokumentowania.

Art. 38.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

Art. 39.

Uchwały podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 40.

Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący Szkoły lub Sekretarz Samorządu Uczniowskiego.

Art. 41.

Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego są/mogą być protokołowane w księdze protokołów.

Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a za realizację uchwał – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Art. 42.

Rada Samorządu Uczniowskiego przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

 

Rozdział IX

Tryb odwoływania się od decyzji Rady Samorządu Uczniowskiego

Art. 43.

Jeżeli uchwała Samorządu Uczniowskiego jest sprzeczna ze Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

Art. 44.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 43 opiekun Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu Uczniowskiego w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 45.

W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Rozdział X

Tryb dokonywania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

Art. 46.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego Szkoły

przez minimum 3 członków Rady Samorządu Uczniowskiego, lub opiekuna Samorządu Szkolnego lub Dyrektora Szkoły.

Art. 47.

Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.


Rozdział XI

Postanowienia końcowe

Art. 48.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 49.

Uczniowie wchodzący w skład Samorządów Klasowych / Samorządu Uczniowskiego mogą podejmować działania: wolontariat, akcje charytatywne po uprzednim porozumieniu się w opiekunem i dyrekcją.

Art. 50.

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej mogą – po uprzednim poinformowaniu opiekuna /

wychowawcę / dyrektora indywidualnie podejmować działania mające na celu pomoc / opiekę nad potrzebującymi i w takim zakresie reprezentować działania samorządowe uczniów poza szkołą.

Art. 51.

Uczniowie mający ocenę  naganną  z zachowania nie mogą  brać  udziału w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

Art. 52.

Zgłoszenia zmian jakie powinny być wniesione do istniejącego Regulaminu dokonuje się na piśmie. Mogą zostać wprowadzone w czasie ustalonym kolegialnie z powiadomieniem dyrekcji szkoły.

Art. 53.

Niniejszy Regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami

kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły: wywieszany na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, stronie www Samorządu uczniowskiego za pośrednictwem Przewodniczącego, opiekuna lub pedagoga szkolnego.

Art. 54.

Regulamin uchwalony przez Samorząd Uczniowski w dniu 15 stycznia 2016 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szkoły

Rafał Kozielec

 

DYREKTOR SZKOŁY:  

              

(-) Robert Dębski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły

Anna Dudek

 

                       

Reklamy

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: